Algemene voorwaarden

Wij hanteren de algemene voorwaarden van brancheorganisatie Dibevo, bij het indienen van een reservering gaat u akkoord met deze voorwaarden en geeft u aan daarmee bekend te zijn

Artikel 1                Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Dierenpension: De natuurlijke of rechtspersoon en zijn medewerkers, hierna te noemen de ondernemer, die zijn bedrijf maakt van het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren en lid is van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo te Amersfoort.

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die met de ondernemer een pensionovereenkomst aangaat of wil aangaan.

Gastdier: Het huisdier van de consument, waarvoor een pensionovereenkomst wordt/is gesloten.

Pensionovereenkomst: De overeenkomst tussen de ondernemer en de consument, waarbij de ondernemer zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de consument te betalen prijs.

Pensionovereenkomst op afstand: Elke pensionovereenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, waarbij de ondernemer het systeem daartoe heeft georganiseerd

Verzorging: De door de ondernemer uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het welzijn van het gastdier.

Huisvesting: Het tijdelijk ter beschikking stellen van gebouwen, kennels en/of terrein ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het gastdier.

Reservering: De afspraak tussen de ondernemer en de consument om het gastdier gedurende een overeengekomen periode huisvesting te verlenen in het dierenpension tegen het op het moment van in ontvangst nemen van het dier geldende tarief.

Vaccinatie: De op het moment van de pensionovereenkomst geldende vaccinatieverplichtingen, waarover de ondernemer de consument informeert en waaraan de consument moet voldoen.

Machtiging: Een door de consument aan de ondernemer online verstrekte volmacht, die de ondernemer verplicht om voor rekening van de consument deskundige (veterinaire) hulp in te roepen wanneer er duidelijke symptomen zijn dat het welzijn van het gastdier in gevaar is.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument met betrekking tot de huisvesting van een gastdier in een dierenpension.

Artikel 3 – Het aanbod

 • De ondernemer brengt een aanbod mondeling, dan wel schriftelijk/elektronisch uit.
 • Het aanbod omvat in elk geval de volgende onderdelen: –   de periode waarvoor de gevraagde reservering geldt;
  • de prijs en de wijze van betaling hiervan;
  • de in de sector vereiste vaccinaties;
  • de gevallen waarin de huisvesting van het gastdier kan worden geweigerd;
  • de zorg van de consument om de naam van een contactpersoon en/of de eigen
 • dierenarts door te geven voor spoedoverleg in bijzondere omstandigheden;
  • de vermelding van de naam van de dierenarts/dierenkliniek die de ondernemer zal
 • inschakelen wanneer het welzijn van het gastdier dit nodig maakt;
  • de vermelding van het aanwezig zijn van een quarantaineruimte een isolatieruimte en een ruimte voor zieke (geen besmettelijke) dieren, dan wel de mogelijkheid deze ruimtes in te richten;
  • de vermelding van het bestaan van de op de overeenkomst van toepassing zijnde
 • algemene voorwaarden.
 • Een schriftelijk aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen nadat de consument het aanbod heeft ontvangen.
 • Het schriftelijke/elektronische aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 4 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod

Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de consument schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een concept factuur.

Artikel 5 – De prijs en de prijswijzigingen

 • De prijs die de consument moet betalen wordt vastgelegd in de gesloten overeenkomst. De prijs bevat de kosten van verzorging, voeding en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde btw.
 • Optredende prijsstijgingen in hetzelfde jaar tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs. Conceptfacturen voor het volgende jaar zijn altijd onder voorbehoud van prijsstijgingen. De prijzen zijn definitief als ze op de website vermeld staan. Conceptfacturen voor het volgend jaar worden na de prijswijziging aangepast.
 • Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals
 • verhoging van de btw.
 • Bij een overeengekomen verlenging van de huisvesting van het gastdier geldt dezelfde prijs
 • per dag als de overeengekomen prijs voor de periode dat het gastdier al in het pension zat.

Artikel 6 – De aanbetaling

Bij reserveringen van 7 dagen of langer dient er 50% van de totale pensionprijs aanbetaald te worden binnen 7 dagen na ontvangst van de bevestiging.

Artikel 7 – De betaling

 • De (rest)betaling dient te worden voldaan bij het brengen van het gastdier
 • Mogelijkheden zijn; pinnen, contant of vooraf via IDEAL.
 • Het vervroegd afhalen van het gastdier geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggaaf van de pensionprijs
 • De consument heeft online in de reserveringsomgeving inzage in de factuur

Artikel 8 – Niet-tijdige betaling

De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de consument stemt niet in met voorlegging aan de Geschillencommissie, conform artikel 17.4, kan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor rekening van de consument. Deze kosten zijn onderworpen aan wettelijke grenzen. De ondernemer is tevens gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Artikel 9 – De annuleringsregeling en omboeken

Bij annulering door de consument gelden voor deze de volgende betalingsverplichtingen:

 • Annulering tot 2 maanden vóór het ingaan van de overeenkomst: 40 euro administratiekosten (reserveringen van 7 dagen of langer)
 • Annulering binnen 2 maanden tot 1 maand vóór het ingaan van de overeenkomst: 50% van de prijs
 • Annulering binnen 1 maand tot 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst:75% van de prijs
 • Annulering binnen 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst: 100% van de prijs.
 • Als de consument gekozen heeft voor de annuleringsverzekering, wordt bij annuleren van de reservering het volgende in rekening gebracht;15% van de totale pensionprijs + 5 euro administratiekosten. Met aftrek van de kosten van de annuleringsverzekering, zal het restant z.s.m. gerestitueerd worden.

Rekenvoorbeeld:
Totale pensionprijs 200 euro, 15% = 30 euro ± 5 euro administratiekosten. De totale annuleringskosten komen daardoor uit op 35 euro.

Indien de reservering omgeboekt moet worden, dient de nieuwe periode minimaal gelijk te zijn aan het aantal dagen & het bedrag van de om te boeken reservering. Mocht de reservering omgeboekt worden van het hoog- naar het laagseizoen, wordt het verschil tussen hoog- en laagseizoen in rekening gebracht.

Het omboeken van een reservering is mogelijk. Na annulering van een verblijf dient binnen 14 dagen na annulering een definitieve datum doorgegeven te worden.

 • Minimaal hetzelfde aantal dagen
 • Eenmalig kosteloos aanpassen
 • Indien de reservering alsnog geannuleerd moet worden, geldt het annuleringspercentage van de 1e boeking. Tenzij er korter op het verblijf geannuleerd wordt.

Reserveringen in juli en augustus kunnen na het indienen van de reservering niet ingekort of verplaatst worden. De reservering zal dan geannuleerd of verlengd moeten worden

Artikel 10 – Rechten en plichten van de ondernemer

 • De ondernemer verplicht zich om conform de gesloten pensionovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen verzorging en huisvesting te verlenen op een wijze, zoals het een vakbekwame ondernemer betaamt.
 • De ondernemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de consument ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd en ter kennis gebracht van een ieder die betrokken is bij de huisvesting en verzorging van het gastdier.

Artikel 11 – Verantwoordelijkheden en plichten van de consument

 • De consument moet, uiterlijk bij aanvang van het verblijf van het gastdier aan de ondernemer alle gevraagde informatie verstrekken, die van belang is voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het huisdier. Dit zoveel mogelijk onder overlegging van de op die informatie betrekking hebbende documenten.
 • De consument is verplicht bij het ondertekenen van de pensionovereenkomst, doch uiterlijk bij de aanvang van het verblijf van het gastdier in het dierenpension, het bewijs af te geven dat het gastdier de op dat moment in de sector vereiste vaccinaties heeft ondergaan. Voor honden betreft dit in elk geval de ziekte van Carré en parvo-virusinfectie en voor katten betreft dit in elk geval infectieuze gastro-enteritis en niesziekte.
 • De consument is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de ondernemer schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over het gastdier, tenzij dit de consument niet is toe te rekenen.

Artikel 12 – Ziekte van het gastdier

 • Op basis van een vooraf daartoe door de consument afgegeven machtiging is de ondernemer verplicht om bij ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden daarvan) de in het aanbod genoemde dierenarts/dierenkliniek te consulteren. Verder is de ondernemer verplicht om in dat geval al die maatregelen te nemen, die hem in de gegeven situatie juist voorkomen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de consument.
 • Wanneer blijkt dat voor het herstelproces van het gastdier kostbare veterinaire maatregelen nodig zijn, wordt dit gemeld bij de consument of bij de door de consument aangewezen contactpersoon. Wanneer de hiermee verbonden contacten, ondanks alle pogingen daartoe, niet vlot tot stand kunnen komen en als gevolg daarvan een eventuele vertraging optreedt in de behandeling van het gastdier, kan de ondernemer dit niet worden toegerekend.
 • De ondernemer mag, na consultatie en op voorschrift van de dierenarts/dierenkliniek, het gastdier kalmerende of andere medicamenten (laten) toedienen.

De ondernemer is bij teruggave van het gastdier aan de consument verplicht schriftelijk melding te maken van met ziekte samenhangende bijzonderheden bij het gastdier tijdens het verblijf. Van het raadplegen van een dierenarts wordt in het verslag in elk geval melding gemaakt.

Artikel 13 – Overlijden van het gastdier

 • De ondernemer stelt na het overlijden van het gastdier de consument of diens contactpersoon hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De consument, die zelf over het stoffelijke overschot van het overleden gastdier wil beschikken, kan dit binnen 1 week na de mededeling van de ondernemer op een afgesproken plaats ophalen. Gebeurt dit niet, dan zal de ondernemer het stoffelijke overschot via de destructie laten verwijderen.
 • Indien het gastdier tijdens het verblijf in het dierenpension overlijdt, kan de ondernemer door een dierenarts sectie laten verrichten. De ondernemer zal de consument of de door deze aangewezen contactpersoon vooraf in kennis stellen van een voorgenomen sectie. De kosten van de sectie komen voor rekening van de ondernemer.
 • De consument kan:
  1. sectie laten verrichten op zijn overleden gastdier door de eigen dierenarts, indien de ondernemer besluit geen sectie uit te voeren;
  2. door de eigen dierenarts een contraexpertise naar de doodsoorzaak laten uitvoeren.
 • In beide gevallen komen de onderzoekskosten en andere kosten voor rekening van de consument.

Artikel 14 – Gevolgen van het niet nakomen van de pensionovereenkomst

 • Indien de consument zich zonder bericht niet op de in de pensionovereenkomst overeengekomen aanvangsdatum met het gastdier bij het dierenpension meldt, is de ondernemer:
 1. niet verplicht om de gereserveerde ruimte nog langer voor de consument beschikbaar te houden;
 2. gerechtigd om 100% van de pensionprijs voor de gereserveerde periode in rekening te brengen.
 • Bovenstaande geldt niet als het de consument niet is toe te rekenen.
  • Indien de consument zonder bericht het gastdier niet binnen 1 week na beëindiging van de pensionovereenkomst bij het dierenpension ophaalt, zal de ondernemer de consument aanmanen om het gastdier op te halen. Die aanmaning geschiedt per aangetekende brief met bericht van ontvangst. Een kopie van deze brief wordt gezonden naar de eventueel door de consument aangewezen contactpersoon. Wanneer de consument, dan wel de contactpersoon, binnen 2 weken na ontvangst van de brief geen gevolg geeft aan de sommatie, heeft de ondernemer het recht het gastdier naar een gecertificeerd asiel te brengen. De consument blijft daarbij steeds gehouden om de uiteindelijke pensionprijs (d.w.z. inclusief de periode van verlenging) te betalen, vermeerderd met de eventuele asielkosten.
  • Voor het geval er in het dierenpension geen opnamecapaciteit meer is op het moment dat de consument zich op de in de pensionovereenkomst overeengekomen aanvangsdatum met het gastdier bij het dierenpension meldt, is de ondernemer verplicht zorg te dragen dat er binnen een redelijke termijn na het tijdstip van aanmelden een goede opvang voor het gastdier geregeld is

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 • De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan hem of aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die in zijn opdracht incidenteel werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen. Voor een vergoeding van de schade die het gevolg is van de tekortkoming van de ondernemer of aan personen in zijn dienst, komt de consument in aanmerking mits de consument binnen 30 dagen nadat de schade is ontstaan deze schriftelijk aan de ondernemer kenbaar maakt. De schadevergoedingsverplichting is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door ondernemer geleverde dienst.
 • De ondernemer zal de consument of de eventueel door hem aangewezen contactpersoon, in geval van onvoorziene omstandigheden, hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 • De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt.
 • De ondernemer is tegenover de consument niet aansprakelijk voor door andere gastdieren aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen, die de consument in het dierenpension achterlaat vanwege de gehechtheid daaraan van het gastdier.
 • De ondernemer is niet aansprakelijk in het geval van bacteriële of virale infecties. Eventuele kosten voor behandeling, zijn voor rekening van de eigenaar van het gastdier.

Artikel 16 – Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk of elektronisch tijdig doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de pensionovereenkomst worden ingediend bij de ondernemer. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten verliest.

Artikel 17 – Geschillen

 • Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van de pensionovereenkomsten kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan Dibevo Geschillencommissie Gezelschapsdieren, Postbus 94, 3800 AB Amersfoort.
 • Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
 • Leidt de klacht niet tot een oplossing dan heeft de consument 3 maanden, na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, de tijd om deze klacht schriftelijk of in een andere, door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig te maken.
 • Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen, dat hij zich na het verstrijken van de genoemde termijn vrij zal voelen het geschil bij de burgerlijke rechter aanhangig te maken.
 • De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van het voor haar geldende reglement. Op verzoek wordt dit reglement toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie hebben het karakter van een bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding (het zogenaamde klachtengeld) verschuldigd.
 • Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen

Artikel 18 – Nakominggarantie
De Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo staat voor de consument borg voor de nakoming van het door de Geschillencommissie gewezen bindend advies.

Artikel 19 – Solitaire plaatsing
Als blijkt dat een gastdier niet (meer) in de groep geplaatst kan worden door loopsheid of gedrag, is de ondernemer genoodzaakt hem of haar solitair te plaatsen.

 • De consument wordt hiervan per mail op de hoogte gesteld
 • De kosten voor het solitair plaatsen worden bij het ophalen van het gastdier in rekening gebracht.
 • Indien een familielid of kennis van de consument de zorg over kan nemen is dit een optie, het restant van het verblijf wordt dan gerestitueerd
 • De kosten voor het solitair plaatsen van kat/poes zijn 5 euro per dag
 • De kosten voor het solitair plaatsen van een hond betreft de dubbele pensionprijs, dit is afhankelijk van soort en periode.

Artikel 20 – De strippenkaart

 • Geldigheidsduur is 3 maanden
 • Dient vooraf afgerekend te worden waarna activatie volgt
 • Ten tijde van sluiting van dierenpension de Boerdik zal de strippenkaart verlengd worden
 • Niet gebruikte strippen worden niet gerestitueerd na het verlopen van de kaart
 • De klant heeft online inzage in de geldigheidsduur en resterende strippen
 • De klant mag zelf bepalen op welke dag van de week er gebruik wordt gemaakt van de strippen; maandag tot en met vrijdag.
 • De strippenkaart is niet geldig op zaterdag, hiervoor geldt het zaterdagtarief.
 • Als de strippenkaart niet vooraf geactiveerd is d.m.v. betaling, wordt er een losse dag in rekening gebracht.

Artikel 21 – Afwijking van de Algemene Voorwaarden
Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.

Onderstreepte artikelen bevatten aanpassingen en/of toevoegingen aan de algemene voorwaarden van Dibevo, deze aanpassingen zijn opgesteld door Dierenpension de Boerdik.

Afwijkingen op de voorwaarden van de algemene voorwaarden van Dibevo zijn uitsluitend van toepassing bij Dierenpension de Boerdik